İhale-Alım İşleri içeriğine geri dön

Doğrudan Temin

Doğrudan Temin 2018 (4734/22-d için)

Doğrudan Temin Limiti:
01 Şubat 2018 – 31.01.2019 aralığında yaklaşık maliyet hesabına göre doğrudan temin limiti Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için 67.613,00 TL; diğer idareler için 22.524,00 TL.’dir.

Doğrudan Temin süreciyle ilgili evrakların bulunduğu dosyayı yüklemek için burayı tıklayınız.

Yükleyeceğiniz dosyada aşağıdaki belgeler bulunmaktadır.
– İhtiyaç Tespit Formu
– Görevlendirme (Piyasa Fiyat Araştırma Görevlileri)
– Piyasa Fiyat Araştırması
– Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
– Harcama Talimatı
– Onay Belgesi
– Ödeme Talep Dilekçesi
– Görevlendirme (Muayene Kabul Komisyonu)
– Muayene Kabul Komisyon Tutanağı
– Taşınır İşlem Fişi

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanaktır. Doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

Limit Aşımı
Doğrudan temin kapsamında piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespiti halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekir.

Alımı Doğrudan Temine Göre Bölmek
4734 sayılı Kanunun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken bir ihtiyacın, Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım islerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle doğrudan temini, temel ilkelere aykırıdır.

Onay Belgesi
İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgedir. İşin niteliğine göre idareler doğrudan temin kapsamında yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi her bir alım için ayrı onay belgesi de düzenleyebilir. Mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir.

Dogrudan Teminde Teminat
Geçici veya kesin teminat alınıp alınmaması idarenin takdirindedir.

Doğrudan Teminde Sözleşme (4734/22-d için)
4734 sayılı kanunun 22. maddesinin (d) bendi kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir.

Doğrudan Teminde İş Deneyim Belgesi
Doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür.

Facebook Yorumları