İhale-Alım İşleri içeriğine geri dön

Açık İhale

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre Güncel Eşik Değerler ve Parasal Limitler:
4734_guncel_limitler

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre İlan Süreleri ve Kuralları:
4734_guncel_ilan

Sınır Değer Hesabı – R Katsayıları:

Araç kiralama 0,86
Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler 0,87
Çöp Toplama 0,85
Malzemeli Yemek 0,88
Mühendislik Hizmetleri 0,78
Sigorta Hizmetleri 0,77
Diğer Hizmetler 0,83

Uygun Olmayan Teklif Zarfı
İhaleye katılabilme şartı olarak istenen belgeler zarfın içerisinde olmalıdır. Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalı ve kaşeli olmalıdır. Uygun olmayan teklif zarfının ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra zarf açılmaksızın iade edilir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler
Öncelikle yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen bir hususun olup olmadığına, hesaplamaların güncel ve doğru olup olmadığına, tekliflerin piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığına bakılır. Komisyon, ortaya çıkan duruma, yaklaşık maliyete, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile ödenek durumuna göre teklifler üzerinde değerlendirme yapar. En avantajlı fiyat kabulu veya ihalenin iptali kararı verilmesi komisyonun takdirindedir.

Kesinleşmiş SGK Borç Sınırları
Alt İşvereni Olmayan SSK Kapsamındaki Tüzel Kişiler : 45.663,75 TL
Alt İşvereni Olan SSK Kapsamındaki Tüzel Kişiler : 91.327,50 TL
Diğer Sınıflandırmalarda Kalanlar (Ayrıntılara Bakınız) : 45.663,75 TL
Bağ-Kur Sigortalılığı Kapsamında : 6.088,50 TL

Kesinleşmiş Vergi Borç Sınırı
Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilir.

Yapım işi ihalelerinde Konya için Fen Noktasında Çalışılmayan Günler:
15 Aralık – 1 Nisan arası 105 Gün

İhalelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi
İhale yoluyla yapılan işlerde ihalenin adı, yüklenicinin adı, işin başlangıç bitiş tarihleri ve sözleşme bedeli, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden onbeş gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir. Süresinde bildirilmediği taktirde SGK tarafından 1 aylık brüt asgari ücret tutarında ceza uygulanmaktadır. İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu işlerin bildirilmesine gerek yoktur.

Şikayet ve İtiraz Yerleri ile Süreler:

İlan: İlanın yayımlandığı günü izleyen günden itibaren süresi içerisinde İdareye şikayet başvurusu yapılır.

İhal Dokumanı: Dokümanın satın alındığı günü izleyen günden itibaren süresi içerisinde İdareye şikayet başvurusu yapılır.

Kuruma İtiraz: İdareye yapılan şikayet neticesinde İdare tarafından alınan kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Kamu ihale Kurumuna yapılır.

İhale İptali: İptal kararı şikayet başvurusu üzerine alınmışsa süresi içerisinde Kamu İhale Kurumuna yapılır. İptal kararı şikayet başvurusu olmaksızın alınmışsa süresi içerisinde İdare mahkemesine yapılır.

Facebook Yorumları